Aigiri Nandini Lyrics | Mahishasura Mardini Stotram

Aigiri Nandini Lyrics: Aigiri Nandini is a Mahishasura Mardini Stotram. This stotram is sung by Rajalakshmee Sanjay.
Ai–Divine Supreme Mother, Giri Nandini–Daughter of the king of the mountains.
If you want this stotram lyrics in Bengali then this post is for you.

Song Details:

Song: Aigiri Nandini Lyrics 
Singer: Rajalakshmee Sanjay
Music: Sanjay Chandrasekhar

Also Read:

Bajlo Tomar Alor Benu Lyrics (বাজলো তোমার আলোর বেণু)

Joy Joy Durga Maa Lyrics (জয় জয় দূর্গা মা) | Lyricsblue

Durge Durge Durgatinashini Lyrics (দুর্গে দুর্গে দুর্গতিনাশিনী)

Dhak Baja Kashor Baja Lyrics (ঢাক বাজা কাঁসর বাজা) | Shreya Ghoshal

Aigiri Nandini Lyrics

Aigiri Nandini Lyrics

Music Video:

Aigiri Nandini Lyrics In Bengali

Advertisement

অয়ি গিরি নন্দিনি নন্দিত মেদিনি
বিশ্ব বিনোদিনি নন্দনুতে
গিরি বরবিন্ধ শিরোধিনিবাসিনি
বিষ্ণু বিলাসিনি জিষ্ণুনুতে

ভগবতি হে শিতিকণ্ঠ কুটুম্বিণি
ভূরিকুটুম্বিণি ভূরিকৃতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি
রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে

সুরবরবর্ষিণি দুর্ধর ধর্ষিণি
দুর্মুখমর্ষিণি হর্ষরতে
ত্রিভুবন পোষিণি শংকরতোষিণি
কিল্বিষমোষিণি ঘোষরতে

দনুজনিরোষিণি দিতিসুতরোষিণি
দুর্মদ শোষিণি সিন্ধুসুতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি
রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে

অযি জগদম্ব মদম্ব কদম্ব
বনপ্রিয়বাসিনি হাসরতে
শিখরিশিরোমণি তুঙ্গহিমালয়
শৃংগনিজালয় মধ্যগতে

মধু মধু রে মধুকৈটভ গঞ্জিনি
কৈটভ ভঞ্জিনি রাসরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি
রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে

অয়ি শতখণ্ড বিখণ্ডিতরুণ্ড
বিতুণ্ডিতশুণ্ড গজাধিপতে
রিপুগজগণ্ড বিদারণচণ্ড
পরাক্রমশুণ্ড মৃগাধিপতে

নিজভুজ দণ্ড নিপাতিত খণ্ড
বিপাতিত-মুণ্ড ভটাধিপতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি
রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে

অয়ি রণদুর্মদ শত্রুবধোদিত
দুর্ধরনির্জর শক্তিভৃতে
চতুরবিচার ধুরীণ মহাশিবদূতকৃত প্রমথাধিপতে
দুরিত দুরীহ দুরাশয় দুর্মতি

দানবদূত কৃতান্তমতে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি
রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে
অয়ি শরণাগত বৈরিবধূবর
বীরবরাভয দায়করে

ত্রিভুবন মস্তক শূলবিরোধি
শিরোধি কৃতামল শূলকরে
দুমিদুমি তামর দুন্দুভিনাদ
মহো মুখরীকৃত তিগ্মকরে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি
রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে

অয়ি নিজ হুংকৃতি মাত্র নিরাকৃত
ধূম্র বিলোচন ধূম্রশতে
সমর বিশোষিত শোণিত বীজ
সমুদ্ভব শোণিত বীজলতে
শিব শিব শুম্ভ নিশুম্ভ মহাহব

তর্পিত ভূত পিশাচরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি
রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে

ধনুরনুষঙ্গ রণক্ষণসঙ্গ
পরিস্ফুরদঙ্গ নটৎকটকে
কনক পিশঙ্গ পৃষৎকনিষঙ্গ
রসদ্ভট শৃংগ হতাবটুকে

কৃত চতুরঙ্গ বলক্ষিতি রঙ্গ
ঘটদ্বহুরঙ্গ রটদ্বটুকে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি
রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে

সুরললনা ততথেয়ি তথেয়ি
তথাভিনয়োদর নৃত্য় রতে
কৃত কুকুথ কুকুথো গডদাদিক
তাল কুতূহল দানরতে

ধুধুকুট ধুককুট দিহিং ধিমিত
ধ্বনি ধীর মৃদঙ্গ নিনাদরতে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি
রম্য়কপর্দিনি শৈলসুতে

জয় জয় জপ্যজয়ে জয়
শব্দপরস্তুতি তৎপর বিশ্বনুতে
ঝণঝণ ঝিঞ্জিমি ঝিঙ্কৃতনূপুর
সিঞ্জিত মোহিত ভূতপতে

নটিত নটার্ধ নটীনটনায়ক
নাটিতনাট্য সুগানরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি
রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে

অয়ি সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ
সুমনঃ সুমনোহর কান্তিয়ুতে
শ্রিত রজনী রজনী রজনী
রজনী রজনীকর বক্ত্রবৃতে

সুনয়ন বিভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর
ভ্রমর ভ্রমরাধিপতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি
রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে

সহিত মহাহব মল্লম তল্লিক
মল্লিত রল্লক মল্লরতে
বিরচিত বল্লিক পল্লিক মল্লিক
ঝিল্লিক ভিল্লিক বর্গবৃতে

সিতকৃত ফুল্লি সমুল্ল সিতারুণ
তল্লজ পল্লব সল্ললিতে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি
রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে

অবিরল গণ্ডগলন মদ মেদুর
মত্ত মতঙ্গজ রাজপতে
ত্রিভুবন ভূষণভূত কলানিধি
রূপ পয়োনিধি রাজসুতে

অয়ি সুদতী জন লালস মানস
মোহন মন্মধ রাজসুতে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি
রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে

কমল দলামল কোমল কান্তি
কলা কলিতামল ভালতলে
সকল বিলাস কলা নিলয়ক্রম
কেলি চলতকল হংসকুলে

অলিকুল সংকুল কুবলয় মন্ডল
মৌলিমিলদভ কুলালিকুলে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি
রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে

কর মুরলী রব বীজিত কূজিত
লজ্জিত কোকিল মঞ্জু মতে
মিলিত পুলিন্দ মনোহর গুঞ্জিত
রঞ্জিত শৈল নিকুঞ্জগতে

নিজগণভূত মহাশবরীগণ
সদগুণ সংভৃত কেলিতলে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি
রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে

কটিতট পীত দুকূল বিচিত্র
ময়ূখ তিরস্কৃত চন্দ্ররুচে
প্রণত সুরাসুর মৌলিমণিস্ফুর
দংশুল সন্নথ চন্দ্ররুচে

জিত কনকাচল মৌলি পদোর্জিত
নির্ভর কুঞ্জর কুম্ভকুচে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি
রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে

বিজিত সহস্র করৈক সহস্র
করৈক সহস্র করৈকনুতে
কৃত সুরতারক সঙ্গর তারক
সঙ্গর তারকসূনু সুতে

সুরথ সমাধি সমান সমাধি সমাধি
সমাধি সুজাত রতে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি
রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে

পদকমলং করুণানিলয়ে বরিবস্য়তি
য়োনুদিনং ন শিবে
অয়ি কমলে কমলানিলয়ে কমলানিলয়ঃ
স কথং ন ভবেত

তব পদমেব পরম্পদ
মিত্য়নুশীলয়তো মম কিং ন শিবে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি
রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে

কনকলসত্কল সিন্ধুজলৈরনু
সিঞ্জিনুতে গুণ রঙ্গভুবম
ভজতি স কিং নু শচীকুচকুম্ভত
তটী পরিরম্ভ সুখানুভবম

তব চরণং শরণং করবাণি
নতামরবাণি নিবাশি শিবম
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি
রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে

তব বিমলেন্দু কলং বদনেন্দু
মলং সকলং ননু কূলয়তে
কিমু পুরুহূত পুরীংদুমুখী
সুমুখীভিরসৌ বিমুখী ক্রিয়তে

মম তু মতং শিবনাম ধনে
ভবতী কৃপয়া কিমুত ক্রিয়তে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি
রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে

অয়ি ময়ি দীনদয়ালুতয়া
করুণাপরয়া ভবিতব্য়মুমে
অয়ি জগতো জননী কৃপয়াসি
য়থাসি তথানু মিতাসি রতে

য়দুচিতমত্র ভবত্য়ুররী কুরুতা
দুরুতাপম পাকুরুতে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি
রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি
রম্য়কপর্দিনি শৈলসুতে

Advertisement

Leave a Comment